Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Geluid

Arbocatalogus_beton_Risico_Geluid
Langdurige blootstelling aan geluid boven de 80 decibel, kan de beroepsziekte lawaaidoofheid tot gevolg hebben.

Wie te lang in lawaai werkt, loopt het risico een gehoorbeschadiging op te lopen. De kans op blijvende gehoorbeschadiging is afhankelijk van de hoogte van de geluidniveaus en de duur dat men eraan is blootgesteld.

Regels voor de blootstelling aan hoge geluidniveaus zijn opgenomen in het Arbobesluit. Deze regels hebben als doel slechthorendheid als gevolg van schadelijk geluid op het werk te voorkomen. Voor de beoordeling is het gemiddelde geluidsniveau over een werkdag gebruikt (het daggemiddelde geluidsniveau).

In het Arbobesluit zijn de volgende actiewaarden voor deze dagelijkse blootstelling opgenomen:

  • 80 dB(A) als gemiddelde geluidniveau over een 8-urige werkdag. Als dit hoger is, moeten geluidmetingen worden verricht. Deze metingen zijn een onderdeel van een verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. De werkgever moet gehoorbeschermingsmiddelen aan zijn werknemers aanbieden en voorlichting geven over schadelijk geluid. De werkgever moet deze werknemers de gelegenheid geven (minstens een keer per vier jaar) een gehoortest te ondergaan.
  • 85 dB(A) als gemiddeld geluidniveau over een 8-urige werkdag. Als dit hoger is, moet de werkgever maatregelen treffen aan machines, werkzaamheden en werkruimten om dit geluidniveau (indien mogelijk) terug te brengen tot maximaal 85 dB(A). Vervolgens kan de werkgever de tijd dat werknemers aan deze hoge geluidniveaus worden blootgesteld, beperken. Werknemers zijn dan verplicht gehoorbeschermingsmiddelen te gebruiken. De arbeidsplaatsen waar deze geluidniveaus optreden moeten worden gemarkeerd en mogen alleen betreden worden door personen die hier voor hun werk moeten zijn.
  • De gehoorbeschermingsmiddelen moeten (gemiddeld over een 8 urige werkdag) het geluidniveau op het oor van de medewerker terugbrengen tot 80 dB(A). Als dit technisch niet haalbaar is, mag dit geluidniveau in elk geval nooit hoger zijn dan 87 dB(A). 

Welke beroepen hebben te maken met schadelijk geluid?

Voor veel van de beroepen in de betonmortelindustrie kan het daggemiddelde geluidniveau hoger zijn dan 80 dB(A). Ook daggemiddelde geluidniveaus hoger dan 85 dB(A) komen voor binnen de sector.