Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Algemene informatie fysieke belasting

Arbocatalogus_beton_Fysieke_Algemeen
Het gebruik van een platform om de truckmixer schoon te maken kan leiden tot een hoge mate van beheersing van het risico fysieke belasting.

In de betonmortelindustrie wordt gewerkt met zware grondstoffen en producten en met zwaar materieel. Bij een beperkt aantal werkzaamheden is sprake van lichamelijke overbelasting. Wel wordt er door verschillende medewerkers gewerkt in machines zoals de truckmixer, kraanmachinist en wiellader (shovel)machinist. Deze medewerkers werken langdurig in een zittende houding en worden daarbij blootgesteld aan lichaamstrillingen. Daarnaast werken er een aantal medewerkers veel aan beeldschermen wat ook een vorm van fysieke belasting is. Ter beschikking stellen en gebruiken van hulpmiddelen, gecombineerd met instructie en toezicht kunnen leiden tot een hoge mate van beheersing van het risico fysieke belasting.

Wat is fysieke belasting?

Fysieke belasting heeft te maken met houding en beweging. Er zijn verschillende soorten fysieke belasting. Als daarbij iemands draagkracht wordt overschreden (meer doen dan je lichaam aan kan), spreken we van overbelasting:

  • Mechanische overbelasting: overmatig gebruik van spieren, botten, pezen en gewrichten. Gevolg: pijnklachten aan rug, armen, schouders, nek, knieën en enkels (het houdings- en bewegingsapparaat).
  • Energetische overbelasting: overmatig gebruik van longen en hart. Gevolg: buiten adem raken, oververmoeid raken. 

Oorzaken van fysieke belasting zijn:

  • Tillen en dragen.
  • Duwen en trekken.
  • Trillingen.
  • Werkhoudingen (onder andere bij zitten).
  • Kantoor / beeldschermwerk. 

Wat zegt de wet- en regelgeving over fysieke belasting?

Het Arbobesluit geeft algemene doelbepalingen voor fysieke belasting. Dat betekent dat er weinig harde bepalingen zijn te vinden. Voor trillingen en voor beeldschermwerk is specifieke regelgeving van toepassing. Deze wordt apart genoemd.

Algemeen:

Arbobesluit  
Artikel 5.2 De fysieke belasting mag geen gevaren met zich meebrengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.
Artikel 5.3 De fysieke belasting mag geen –zover redelijkerwijs kan worden gevergd- zo weinig mogelijk gevaren met zich meebrengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. De veiligheids- en gezondheidsaspecten van de fysieke belasting moeten worden beoordeeld.
Artikel 5.3 De gevaren moeten geïnventariseerd worden (eventueel als onderdeel van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
Artikel 8 De werknemers moeten adequate voorlichting ontvangen over de risico's van hun werk en over hoe het werk 'gezond' uitgevoerd kan worden.

 

Arbowet  
Artikel 5 De gevaren moeten geïnventariseerd worden (eventueel als onderdeel van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
Artikel 5.4 Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd, worden werkplekken ingericht volgens de ergonomische beginselen.
Artikel 5.5 De werknemers moeten adequate voorlichting ontvangen over de risico's van hun werk en over hoe het werk 'gezond' uitgevoerd kan worden.
Artikel 8.4 De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van risico's als gevolg van de arbeid.
Artikel 11 De werknemer is verplicht om in verband met de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen en naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere personen, Ook moet de werknemers werken volgens de aangegeven werkmethode.

Trillingen:

Hand-armtrillingen zijn trillingen die via de handen op het lichaam worden overgedragen. Lichaamstrillingen zijn trillingen die via een steunvlak (de stoel of de vloer) het lichaam als geheel in trilling brengen.

Arbobesluit  
Artikel 6.11a

Voor lichaams- en hand-armtrillingen gelden de volgende normen:

  • Actiewaarde: maatregelen zijn met enige spoed nodig.
  • Grenswaarde: overschrijding van de grenswaarde betekent dat er sprake is van een verboden situatie en dat acuut maatregelen ter reductie van de blootstelling noodzakelijk is.

De waarden worden berekend als de totale dosis aan trillingen en schokken op een werkdag van acht uur en worden uitgedrukt in de eenheid 'meters per seconde-kwadraat'. De volgende grenzen zijn vastgelegd:

Normen Lichaamstrillingen
Actiewaarde 0,5 m/s2
Grenswaarde 1,15 m/s2

 

Artikel 6.11b Elke werkgever moet inventariseren of en in welke mate trillingen tijdens het werk voorkomen. Dit moet in een risico- inventarisatie en evaluatie staan.
Artikel 6.11c Wanneer de actiegrens wordt overschreden dient de werkgever een plan van aanpak met maatregelen (technisch of organisatorisch) op te stellen en uit te voeren. Dit om blootstelling aan trillingen en daarmee gepaard gaande risico's tot een minimum te beperken.
De maximale grenswaarden voor blootstelling dienen niet te worden overschreden. Mocht dat toch gebeuren, dan wordt de werkgever geacht direct maatregelen te nemen om de blootstelling tot beneden deze grenswaarde terug te dringen.
Artikel 6.11d Werknemers moeten voorgelicht worden over de gezondheidsrisico's van trillingen en de maatregelen die genomen worden op de gezondheidsrisico's t.g.v. trillingen te beheersen.
Artikel 6.11e Werknemers die beginnen met werken met trillingen en/of ten gevolge daarvan aandoeningen hebben kunnen oplopen hebben recht op een gezondheidskundig onderzoek.

Beeldschermwerk:

Arbobesluit  
Artikel 5.10 Na ten hoogste twee achtereenvolgende uren beeldschermwerk wordt afgewisseld door andersoortige arbeid of door een rusttijd, zodanig dat de belasting van het verrichten van de arbeid aan een beeldscherm wordt verminderd.
Artikel 5.8 Inrichtingseisen voor beeldschermwerkplekken zijnnietvan toepassing op werkplekken waarbij een werknemer gewoonlijk minder dan twee uren per etmaal gebruik maakt van een beeldscherm.
Artikel 5.11 Werknemers met klachten over het gezichtsvermogen kunnen een oogonderzoek ondergaan. Eventueel moet de werkgever een speciale beeldschermbril ter beschikking stellen.
Artikel 3.19 De afmetingen van de arbeidsplaats zijn zodanig dat de werknemer bij het verrichten van zijn arbeid over voldoende bewegingsruimte beschikt.
Artikel 6.1  Arboregeling artikel 5.2. De werkgever moet voorkomen dat werknemers gezondheidsschade lijden vanwege een te koud of te warm klimaat. De apparatuur brengt geen hinderlijke warmte voort.
Artikel 6.2 De werkgever moet zorgen voor voldoende ventilatie ('schone lucht'). De werkgever moet voorkomen dat werknemers hinder of schade ondervinden door tocht.
Artikel 6.3  Arboregeling: Artikel 5.2. In een werkruimte moet voldoende daglicht binnenkomen of voldoende verlicht zijn (hinder door reflecties wordt zoveel mogelijk vermeden).

 

Arboregeling  
Artikel 5.1 Apparatuur en meubilair moeten voldoen aan de ergonomisch eisen.
Artikel 5.2. Het geluid dat de apparatuur voortbrengt verstoord de concentratie niet.