Arbocatalogus Betonmortel

Ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en Betonhuis Betonmortel

Menger

Arbocatalogus_beton_Machines_Menger
Een menger wordt elektrisch aangedreven en mengt grondstoffen tot betonmortel.

Algemeen

Een menger mengt de verschillende grondstoffen tot de gewenste betonmortel. Er is een tweetal type mengers, te weten de "vrije val menger" en de "dwangmenger". Beide type mengers zijn elektrisch aangedreven. De menger wordt gestart vanuit de bedieningsruimte, waardoor er tijdens de opstart geen overzicht over de machine is en waardoor risico's kunnen ontstaan voor de personen die bij de machine aanwezig zijn. Beide type mengers worden betreden bij reparatie- of schoonmaakwerkzaamheden, er zijn dan diverse risico's aanwezig.

Beknelling- en intrekgevaar kan plaatsvinden door onvoldoende afgeschermde aandrijfrollen. Er kunnen elektrische risico's bestaan door onvoldoende kabelondersteuning. Indien de mengketel kan worden beschouwd als besloten ruimte, dienen de voorzorgsmaatregelen en werkzaamheden (schoonbikken) hierop te worden aangepast.

Een menger is een arbeidsmiddel en moet voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (zie: 'Wat zegt de wet- en regelgeving over machineveiligheid?).

Maatregelen

Op basis van deskundig advies zal men moeten vaststellen welke (combinatie van) maatregelen zorgen voor een gezonde en veilige werkplek.

Bronmaatregelen

 • Ondersteun elektrische bekabeling in de vorm van kabelgoot/installatiebuis tot 10 cm voor het aansluitpunt of kabeldoorvoer van de component. De kabelgoten mogen van niet-metalen zijn, indien dit materiaal vlamwerend is.
 • Zorg ervoor dat er elektrische bekabelingvan stof en vuil wordt vrijgehouden waardoor warmteontwikkeling en brand worden voorkomen.
 • Voorkom toegang tot de menger voor onbevoegde personen.
 • Gebruik tijdens werkzaamheden in de menger alleen veilig elektrisch gereedschap met een wisselspanning van maximaal 50 Volt of gelijkspanning van maximaal 120 Volt. 

Collectieve maatregelen

Scherm draaiende delen van de menger (aandrijving, aandrijfrollen) af waartussen beknellinggevaar aanwezig is door:

Vaste lokale afschermingen

Gemaakt van dichte beplating of beplating met openingen. Bij gebruik van een lokale afscherming, gemaakt van beplating met openingen, dient rekening te worden gehouden met de grootte van de opening ten opzichte van de afstand van de afscherming tot het gevaar. Bepaal deze afmetingen aan de hand van de norm NEN-EN-ISO 13857 (zie: "Meer informatie").

Gebiedsafscherming

Bij gebiedsafscherming moet rekening worden gehouden met de maaswijdte van de afschermingen. Bepaal deze afmetingen aan de hand van de norm NEN-EN-ISO 13857 (zie: "Meer informatie").

 • Voorkom openingen en kieren (bijvoorbeeld tussen installatiedelen en afscherming), waardoor de draaiende delen toch nog bereikbaar zijn.
 • Laat de menger periodiek preventief onderhouden. Neem de installatie op in het onderhoudsplan. Zorg ervoor dat onderhoud en reparatie aan de menger alleen wordt uitgevoerd door technisch vakbekwaam personeel.
 • Laat de menger regelmatig keuren (zo ook volgens NEN 3140, zie: "Meer informatie").
 • Zorg ervoor dat een noodstopvoorziening aanwezig is.
 • Vergrendel hoofdschakelaars (elektrisch) en hoofdafsluiters (pneumatisch of hydraulisch) om onverwachte opstart tijdens onderhoud en reparatie te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door gebruik te maken van een technisch slot aan de schakelaar of afsluiter.
 • Voorzie het luik van het mangat van een functieblokkering indien regelmatig toegang noodzakelijk is (veiligheidscategorie PLr d conform NEN-EN-ISO 13849–1: S2, F1, P2) met (indien noodzakelijk) een vergrendeling (afhankelijk van de stoptijd van de machine). Voor toelichting NEN-normen zie: "Meer informatie".
 • Zorg ervoor dat veiligheden, zoals bovenstaande functieblokkering op het mangat, niet worden overbrugd.
 • Instrueer personeel voor het gebruik van de menger.
 • Neem maatregelen om de mengerketel (besloten ruimte) veilig te kunnen betreden en werkzaamheden (hakken) in de mengketel veilig te kunnen uitvoeren (zie ook bij: 'Meer informatie').
 • Implementeer een lockout-tagout systeem. Lockout-tagout is een beheersactiviteit die ervoor zorgt dat machines op de juiste wijze ontkoppeld worden voordat werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Lockout is het toepassen van sloten of vergrendelingen op bijvoorbeeld vergrendelbare hoofdschakelaars of vergrendelbare hoofdafsluiters (pneumatische en hydraulische installaties), bedoeld om (onbedoelde) bediening of inschakeling van een machine te voorkomen. Als bijvoorbeeld een afsluiter niet vergrendelbaar is uitgevoerd, zijn er in de handel diverse voorzieningen te koop waardoor ook deze eenvoudig kunnen worden gelocked.
  Lockout is alleen zinvol indien inschakeling een gevaar kan opleveren. Voorafgaand aan de lockout handeling wordt de energiebron afgeschakeld (bijvoorbeeld via de hoofdschakelaar of hoofdafsluiter).
  Tagout is het aanbrengen van een label (tag) waarop bijvoorbeeld kan worden aangegeven wie het slot heeft aangebracht, de datum en de reden. 

Individuele maatregelen

Draag gehoorbescherming tijdens werkzaamheden bij de menger (zie: 'Geluid').

Arbovriendelijke hulpmiddelen

Geen.

Meer informatie